Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars, gevestigd aan Rietdijk 9

5476 Vorstenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Rietdijk 9

5476 Vorstenbosch 

0413-319287

www.paulhoevenaars.nl 

 

Paul Hoevenaars is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars Hij/zij is te bereiken via info@paulhoevenaars.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

– BSN nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paulhoevenaars.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars) tussen zit. Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Compenda CRM voor opslaan persoongegevens, maken van offerte’s, project administratie en facturatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personeelsgegevens

Minimale bewaar

termijn

Maximale bewaar termijn

Ingangsdatum

bewaar 

termijn

Vastgelegd in

Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag

 

4 weken, 

1 jaar met toestemming van de sollicitant

Na beëindiging sollicitatieprocedure

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen

 

2 jaar

Einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Wijzigingen arbeidsovereenkomst

 

2 jaar

Einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Correspondentie over benoemingen, promotie, demotie en ontslag

2 jaar

 

Einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Verslagen van functioneringsgesprekken

2 jaar

2 jaar

Einde dienstverband

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter

 

2 jaar

Einde dienstverband

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen

5 jaar

 

Einde dienstverband

art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB

Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden

7 jaar

 

Einde dienstverband

Wet Rijksbelastingen

Persoonsgegevens werknemer (NAW en Burgerlijke staat)

7 jaar

 

Einde dienstverband

Wet Rijksbelastingen

VUT-regeling

 

2 jaar

Einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Loonbeslagen

 

Tot opheffing

 

Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Bedrijfsmatige

documenten

Minimale bewaar

termijn

Maximale bewaar termijn

Ingangsdatum

bewaar 

termijn

Vastgelegd in

Projectmappen

Fysiek

7 jaar

 

Vanaf datum opstellen

art. 2: 394 BW

Projecten in

InfraOffice (Digitaal)

7 jaar

 

Vanaf datum opstellen

art. 2: 394 BW

Jaarrekening, accountantsverklaring e.d.

7 jaar

 

Vanaf datum opstellen

art. 2: 394 BW

Winst- en verliesrekening

7 jaar

 

Vanaf datum opstellen

art. 2: 10 en 3: 15a BW

Administratie na ontbinding rechtspersoon

7 jaar

 

Na ontbinding

art. 2: 24 BW

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed

10 jaar

 

Volgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen.

art. 34a Wet op de omzetbelasting

Subsidie administratie

10 jaar

 

Vanaf datum administreren

art. 4: 69 Algemene Wet Bestuursrecht

Fiscale

documenten

Minimale bewaar

termijn

Maximale bewaar termijn

Ingangsdatum

bewaar 

termijn

Vastgelegd in

Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie

7 jaar

 

Vanaf 1 januari na het opstellen

art. 52 Wet Rijksbelastingen 

art. 8 Douanewet

Facturen i.v.m. de omzetbelasting

7 jaar

 

Na opstellen c.q. ontvangst

art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Identificatiebewijs          (Wet Identificatieplicht)

5 jaar

 

Na einde dienstverband

art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB

Videobeelden van personeel

Minimale bewaar

termijn

Maximale bewaar termijn

Ingangsdatum

bewaar 

termijn

Vastgelegd in

Beveiligingscamera’s

 

24 uur

Start opname

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Opsporingscamera’s t.b.v. fraude, diefstal e.d.

 

Zo lang als nodig is voor doel

 

 

Klant gegevens

Minimale bewaar

termijn

Maximale bewaar termijn

Ingangsdatum

bewaar 

termijn

Vastgelegd in

Persoons gegevens welke op eerste pagina van dit document beschreven 

 

Zo lang als nodig is voor doel

  

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paulhoevenaars.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@paulhoevenaars.nl